• سال 1395 " اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل "

1
چارت تشکیلاتی
تعداد بازدید: 13758


استاندارد تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

(3)-اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

1-  مدیرکل

 2-  کارشناس پیگیری

3- کارشناس امور ایثار گران

 4- کارشناس هماهنگی امور شهرستان ها

 5- کارشناس مسئول روابط عمومی

  6- کارشناس روابط عمومی

 7- کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 8- کارشناس ارزیابی عملکرد كاركنان

9- کارشناس ارزيابي عملكرد و پاسخگویی به شکایات

 10- کارشناس مسئول حراست

11- کارشناس حراست

 12- کارشناس حراست

1-3 - اداره امور حقوقی

13- رییس اداره امور حقوقي

14- کارشناس دعاوی وامور قضایی

15- کارشناس امور تعهدات و قرار دادها

16- کارشناس املاک و امور ثبتی

2-3 - گروه نظارت فنی بر اماكن ورزشي

17– رییس گروه نظارت بر اماكن ورزشي

18- کارشناس عمران

19- کارشناس عمران

20- کارشناس فنی

21- کارشناس معماری

3-3 - معاونت امور ورزش

22- معاون امور ورزش

1-3-3- گروه هماهنگی امور بانوان

23 ـ رئیس گروه هماهنگي امور بانوان

24 ـ کارشناس مسوول ورزش بانوان

25 ـ کاردان ورزش بانوان

26 ـ کارشناس ورزش بانوان

2-3-3گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

27 ـ رئیس توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي

28 ـ کارشناس مسئول فرآیندهای ورزش قهرمانی

29 ـ کارشناس امور پایگاههای ورزشی

 30 ـ کارشناس امور باشگاههای ورزشی

31 ـ کارشناس استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفه ای

32 ـ کارشناس ناظر بر فعالیت هیاتهای ورزشی

33 ـ کارشناس مسوول بررسی عملکرد هیاتها و مجامع انتخابی

34 ـ کارشناس نظارت بر آموزش هياتها

35 ـ کارشناس امور مسابقات و اردوها

36 ـ کارشناس جذب مشاركتهاي مردمي

 3-3-3 گروه توسعه ورزش همگانی

 37 ـ رئیس گروه توسعه ورزش همگاني

38 ـ کارشناس مسوول ورزش همگانی

39 ـ کارشناس ورزش همگانی

40 ـ کارشناس امور مسابقات ، همایش ها و برنامه های عمومی

41 ـ کارشناس هماهنگی امور ورزش دستگاههای اجرایی

4-3-3- گروه توسعه ورزش روستایی و عشایری

42 ـ رئیس گروه توسعه ورزش روستايي

43 ـ کارشناس ورزش روستایی و عشایری

44 ـ کارشناس ورزش روستایی و عشایری

45 ـ کارشناس امور مسابقات ، همایش ها و برنامه های عمومی 

46 ـ کارشناس ورزش های سنتی ، بومی و محلی

4-3- معاونت فرهنگي وامور جوانان

47 ـ معاون فرهنگي و امور جوانان

1-5-1- گروه ساماندهی امور جوانان

48 ـ رئیس گروه ساماندهي امور جوانان

49 ـ کارشناس ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

50ـ کارشناس هماهنگی و ساماندهی امور جوانان

51 ـ کارشناس هماهنگی دستگاههای اجرایی استان در امور جوانان

52 ـ کارشناس سنجش و پايش شاخص هاي امور جوانان

2-4-3 گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان

53 ـ رئیس گروه مشاركتهاي اجتماعي جوانان

54 ـ کارشناس مشارکت های اجتماعی جوانان

55 ـ کارشناس مشارکت های اجتماعی جوانان

56 ـ کارشناس فعالیت های تشکل های مردم نهاد

57 ـ کارشناس توسعه طرح های ملی در استان

3-4-3 گروه امور فرهنگي و تربيتي

58- رئيس گروه فرهنگي و تربيتي

59- كارشناس مسوول امور فرهنگي ورزش

60- كارشناس امور فرهنگي جوانان

61-كارشناس برنامه ريزي امور تربيتي

62- كارشناس غني سازي اوقات فراغت

63-كارشناس برنامه ريزي امور فوق برنامه و مسابقات

64-كارشناس توسعه خدمات مشاوره و تعالي خانواده

5-3 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

65ـ معاون توسعه منابع و پشتيباني

68 ـ کارشناس مسئول برنامه و بودجه جذب

67ـ کارشناس برنامه و بودجه

68 ـ کارشناس ناظر بر امور اماكن ورزشي

1-5-3 گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری

69ـ رئیس گروه فناوري اطلاعات و تحول اداري

70 ـ کارشناس سخت افزار و شبکه

71 ـ کارشناس نرم افزار

72 ـ کارشناس آمار و اطلاعات

73 ـ کارشناس آمار و اطلاعات

74 ـ کارشناس تشکیلات و تحول اداری

2-5-3 اداره امور مالی

75 ـ رئیس اداره امور مالي

76 ـ کارشناس امور مالی

77ـ کارشناس امور مالی

78ـ حسابدار

79 ـ حسابدار

80 ـ امین اموال

3-5-3 اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

81 ـ رئیس اداره توسعه منابع و پشتيباني

82 ـ کارشناس مسئول امور کارکنان

83ـ کارشناس امور اداری

84 ـ کارشناس امور اداری

85 ـ کارشناس رفاه بيمه و امور بازنشستگي

86 ـ کارشناس برنامه ریزی آموزش کارکنان

87 ـ كارشناس راهبردي اسناد و مدارك

88 ـ کارپرداز

89 ـ انباردار

ادارات ورزش و جوانان شهرستانها

1-6-3 اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

90 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

91 ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

92 ـ کارشناس مسوول امور ورزش

93 ـ کارشناس نظارت بر فضاهاي ورزشي

94 ـ کارشناس ورزش بانوان

95 ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

96ـ کارشناس امور فرهنگی و تربیتی

97 ـ مسئول امور مالی

 1-1-6-3مجموعه ورزشي تختي

98-مسوول مجموعه ورزشي تختي

99-كارشناس امور ورزشي تختي

100-كارشناس امور ورزشي تختي

101-كارشناس تقويم ورزشي مجموعه ورزشي تختي

 2-1-6-3مجموعه ورزشي انقلاب

102-مسوول مجموعه انقلاب

103--كارشناس امور ورزشي انقلاب

104-كارشناس امور ورزشي انقلاب

1/1-6-3 نمایندگی ورزش و جوانان بخش خوراسگان

105 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش خوراسگان

2/1-6-3 نمایندگی ورزش و جوانان بخش رهنان

106 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش رهنان

3/1-6-3 نمایندگی ورزش و جوانان بخش بن رود (ورزنه)

107 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش بن رود (ورزنه)

4/1-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جلگه (هرند)

108 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جلگه (هرند)

5/1-6-3-نمایندگی ورزش و جوانان بخش کوهپایه

109- مسوول نمایندگی ورزش و جوانان بخش کوهپایه

110- كاردان امور ورزش 

6/1-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه سفلی

111ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه سفلی

7/1-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه علیا

112 ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جرقویه علیا

 

2-6-3- اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان

113 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان

114ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اردستان

115ـ کارشناس امور ورزش

116ـ کارشناس امور باشگاهها

117ـ کارشناس ورزش بانوان

118ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

119 ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

1/2-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش زواره

120ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش زواره

 

3-6-3- اداره ورزش و جوانان خميني شهر

121 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خميني شهر

122ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان خميني شهر

123ـ کارشناس امور ورزش

124ـ کارشناس امور باشگاهها

125ـ کارشناس ورزش بانوان

126ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

127ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

1/3-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش درچه پياز

128ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش درچه پياز

 

 4-6-3- اداره ورزش و جوانان خوانسار

129 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوانسار

130ـ معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان خوانسار

131ـ کارشناس امور ورزش

132ـ کارشناس ورزش بانوان

133ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

134ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 

5-6-3- اداره ورزش و جوانان سميرم

135 ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سميرم

136- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان سميرم

137ـ کارشناس امور ورزش

138ـ کارشناس ورزش بانوان

139ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

140ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/5-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش پادنا

141ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش پادنا 

 

 6-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فريدن

142- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فريدن

143- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان فريدن

144ـ کارشناس امور ورزش

145ـ کارشناس ورزش بانوان

146ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

147ـ کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/6-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش بوئين و مياندشت

148ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بوئين و مياندشت

 

  7-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فريدونشهر

149- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فريدونشهر

150- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان فريدونشهر

151ـ کارشناس امور ورزش

152-کارشناس ورزش بانوان

153ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

154-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 

 8-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان

155- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان

156- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان فلاورجان

157-  کارشناس امور ورزش

158- كارشناس امور باشگاهها

159-کارشناس ورزش بانوان

160ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

161-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/8-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش قهدريجان

162ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش قهدريجان 

 2/8-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش كليشاد و سودرجان

163ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش كليشاد و سودرجان

 3/8-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گركن شمالي(پيربكران )

164ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان گركن شمالي(پيربكران ) 

 

 9-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا

165- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا

166- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا

167-  کارشناس امور ورزش

168- كارشناس امور باشگاهها

169-کاردان ورزش بانوان

170ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

171-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

172- كارشناس امور مالي

 

 10-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان كاشان

173- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان كاشان

174- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان كاشان

175-  کارشناس امور ورزش

176- كارشناس ورزش بانوان

177-کارشناس كارشناس امور باشگاهها

178ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

179-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

180- كارشناس امور مالي

 1/10-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش قمصر

181ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش قمصر 

  2/10-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش نياسر

182ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش نياسر 

 3/10-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش برزك

183ـ مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش برزك

 

11-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بيدگل

184- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بيدگل

185- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بيدگل

186-  کارشناس امور ورزش

187-كارشناس ورزش بانوان

188- کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

189-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

1/11-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش كويرات

190- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش كويرات

 

12-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گلپايگان

191- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گلپايگان

192- معاون اداره ورزش و جوانان گلپايگان

193-  کارشناس امور ورزش

194- كارشناس امور باشگاهها

195-کارشناس ورزش بانوان

196ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

197-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/12-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گوگد

198- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش گوگد 

 

 13-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان

199- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان

200- معاون اداره ورزش و جوانان لنجان

201-  كاردان امور ورزش

202-کارشناس ورزش بانوان

203ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

204-کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/32-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش باغبهادران

205- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش باغبهادران 

 

 14-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نايين

206- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نايين

207- معاون اداره ورزش و جوانان نايين

208-  كارشناس امور ورزش

209-كارشناس امور باشگاهها

210-کارشناس ورزش بانوان

211ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

212- کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

213- كارشناس امور مالي

 1/14-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش انارك

214- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان انارك 

 

  15-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

215- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

216- معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

217-  كارشناس امور ورزش

218-كارشناس امور باشگاهها

219-کارشناس ورزش بانوان

220ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

221-  کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

222- كارشناس امور مالي

 1/15-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش مهردشت

223- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان مهردشت

 2/15-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش دهق

224- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان دهق 

 3/15-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش علويجه

225- مسئول نمایندگی ورزش و علويجه 

 

 15-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تيران وكرون

226- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تيران و كرون

227- معاون اداره ورزش و جوانان تيران و كرون

228-  كارشناس امور ورزش

229-کارشناس ورزش بانوان

230ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

231-  کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/16-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش كرون

232- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش كرون 

 

  15-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز

233- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز

234- معاون اداره ورزش و جوانان نطنز

235-  كارشناس امور ورزش

236- كارشناس امور باشگاهها

237-کارشناس ورزش بانوان

238ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

239-  کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/17-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش امازاده آقا علي عباس(ع) بادرود

240- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش امازاده آقا علي عباس(ع) بادرود

 

  18-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهين شهر و ميمه

241- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهين شهر و ميمه

242- معاون اداره ورزش و جوانان شاهين شهر و ميمه

243-  كارشناس امور ورزش

244-کارشناس ورزش بانوان

245ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

246-  کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

247-كارشناس فناوري اطلاعات

 1/18-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گز

248- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش گز

2/18-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش ميمه

249- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش ميمه

3/18-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش وزوان

250- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش وزوان

 

19-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار(دولت آباد)

251- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار(دولت آباد)

252- معاون اداره ورزش و جوانان برخوار(دولت آباد)

253-  كارشناس امور ورزش

254-کارشناس ورزش بانوان

255ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

256-  کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/19-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش حبيب آباد

257- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش حبيب آباد

 1/19-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش خورزوق

258- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش خورزوق

 1/19-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش دستگرد

259- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش دستگرد

 

20-6-3ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مباركه

260- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مباركه

261- معاون اداره ورزش و جوانان مباركه

262-  كاردان امور ورزش

263-کارشناس ورزش بانوان

264ـ کارشناس ساماندهی و مشارکت های اجتماعی جوانان

265-  کارشناس امور فرهنگی وتربیتی

 1/20-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش گركن جنوبي

266- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش گركن جنوبي

 

21-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان چادگان

267- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان چادگان 

268- كارشناس امور ورزش

269- كارشناس امور جوانان

1/21-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش چنارود

270- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش چنارود 

 

 22-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان دهاقان

271- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان دهاقان 

272- كارشناس امور ورزش

273- كارشناس امور جوانان

 

 23-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان خور و بيابانك

274- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان خور و بيابانك 

275- كارشناس امور ورزش

276- كارشناس امور جوانان

1/21-6-3- نمایندگی ورزش و جوانان بخش جندق

277- مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش جندق

 

19 پست ها يستاره دار : 19 پست

 

 نظرات شما

ارسال نظر
نام:  
نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی:  
آدرس وب  
نظر شما :  

 

 

 

آمار سایت ورود اعضا لینک های مفید

1